Dla zakładów szkolących

Informacje podstawowe

O czym należy pamiętać podczas szkolenia uczniów ?

  • rozwiązanie umowy – w razie rozwiązania umowy o naukę zawodu należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Szkołę i Cech oraz jak najszybciej dostarczyć kserokopię świadectwa pracy do Cechu – może być w formie fax lub e-mail.  
  • zmiany w zakładzie – należy także natychmiast zgłaszać do Cechu wszelkie zmiany, np. nazwa zakładu, adres zakładu, osoba szkoląca, miejsce zamieszkania ucznia, itp., w celu podpisania Aneksu do Umowy
  •  brak promocji ucznia do następnej klasy:
  •  zgłaszać także należy informacje o nieotrzymaniu przez ucznia promocji do następnej klasy w szkole
  • należy wtedy złożyć podanie i podpisać Aneks do Umowy przedłużający naukę zawodu