Dla zakładów szkolących

Informacje podstawowe

O czym należy pamiętać podczas szkolenia uczniów ?

  • Rozwiązanie umowy – w razie rozwiązania umowy o naukę zawodu należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Szkołę i Cech oraz jak najszybciej dostarczyć kserokopię świadectwa pracy do Cechu – może być w formie fax lub e-mail.  
  • Zmiany w zakładzie – należy także natychmiast zgłaszać do Cechu wszelkie zmiany, np. nazwa zakładu, adres zakładu, osoba szkoląca, miejsce zamieszkania ucznia, itp., w celu podpisania Aneksu do Umowy.
  • Brak promocji ucznia do następnej klasy – zgłaszać także należy informacje o nieotrzymaniu przez ucznia promocji do następnej klasy w szkole. Należy wtedy złożyć podanie i podpisać Aneks do Umowy przedłużający naukę zawodu.