Wykaz dokumentów

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć w Biurze Cechu do podpisania umowy o pracę w celu nauki zawodu:

  1. Kwestionariusz osobowy ucznia – druk do pobrania na stronie internetowej lub w Biurze Cechu
  2. Kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum – potwierdzona za zgodność z oryginałem przez gimnazjum lub szkołę zawodową
  3. Kserokopia skróconego aktu urodzenia – wraz z oryginałem do wglądu
  4. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy w wybranym zawodzie, wystawione przez lekarza dla zakładu rzemieślniczego, w którym kandydat będzie odbywał praktykę.
    Skierowanie do lekarza wypełni zakład rzemieślniczy. Druk skierowania do pobrania na stronie internetowej TUTAJ lub w Biurze Cechu.
  5. UWAGA! Kandydat otrzyma także skierowanie do lekarza medycyny pracy ze szkoły zawodowej, na podstawie którego lekarz wyda zaświadczenie dla szkoły.

W efekcie kandydat będzie miał dwa różne skierowania do lekarza i na ich podstawie otrzyma dwa różne zaświadczenia:
dla szkoły zawodowej – oryginał należy oddać do szkoły, kserokopię złożyć w Cechu
dla zakładu rzemieślniczego

  1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej – taką opinię musi przedstawić kandydat, który w dniu rozpoczęcia nauki nie będzie miał ukończone 16 lat.

O opinię należy wystąpić w czerwcu, ponieważ w czasie wakacji poradnie z reguły są nieczynne.


Uwaga : dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 3 należy złożyć „od razu”, natomiast dokumenty wymienione w punktach 4, 5 i 6, można złożyć najpóźniej przy podpisywaniu umowy.