Wykaz dokumentów

Wykaz dokumentów

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć do podpisania umowy o pracę w celu nauki zawodu Kandydat do nauki zawodu składa w Biurze Cechu następujące dokumenty:

  • Kwestionariusz osobowy ucznia – druk do pobrania na stronie internetowej lub w Biurze Cechu
  • Kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum – potwierdzona za zgodność z oryginałem przez gimnazjum lub szkołę zawodową
  • Kserokopia skróconego aktu urodzenia – wraz z oryginałem do wglądu
  • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy w wybranym zawodzie, wystawione przez lekarza dla zakładu rzemieślniczego, w którym kandydat będzie odbywał praktykę.
  • Skierowanie do lekarza wypełni zakład rzemieślniczy.
  • Druk skierowania do pobrania na stronie internetowej lub w Biurze Cechu.

UWAGA! kandydat otrzyma także skierowanie do lekarza medycyny pracy ze szkoły zawodowej, na podstawie którego lekarz wyda zaświadczenie dla szkoły.

W efekcie kandydat będzie miał dwa różne skierowania do lekarza i na ich podstawie otrzyma dwa różne zaświadczenia: – dla szkoły zawodowej – oryginał należy oddać do szkoły, kserokopię złożyć w Cechu

  • dla zakładu rzemieślniczego
  •  Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej
  • taką opinię musi przedstawić kandydat, który w dniu rozpoczęcia nauki nie będzie miał ukończone 16 lat.

O opinię należy wystąpić w czerwcu, ponieważ w czasie wakacji poradnie z reguły są nieczynne Uwaga : dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 3 należy złożyć "od razu", natomiast dokumenty wymienione w punktach 4, 5 i 6, można złożyć najpóźniej przy podpisywaniu umowy.