Cech

Działalność

  Cech Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców. Zrzesza rzemieślników będacych pracodawcami, prowadzących działalność gospodarczą na terenie całego kraju w zakresie rzemiosł budowlanych i pokrewnych, produkcji materiałów budowlanych i pokrewnych. Cech istnieje od 1976 roku. Jest członkiem Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu oraz wchodzi w skład struktury Związku Rzemiosła Polskiego, stanowiacego największą reprezentatywną organizację pracodawców na terenie naszego kraju.

Cele I działania organizacji:

  Utrwalanie więzi środowiskowych, utrzymywanie i podnoszenie godności zawodowej członków Cechu, udzielanie porad prawnych dla zrzeszonych rzemieślników oraz reprezentowanie ich przy spornych kwestiach z administracją państwową, nawiązywanie wpsółpracy z partnerami zagranicznymi poprzez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu, informowanie o konferencjach, wystawach, giełdach, targach oraz konkursach związanych z branżą budowlaną i pokrewnymi, organizowanie spotkań biznesowych branży budowlanej, organizowanie szkoleń w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla członków Cechu i ich pracowników, organizowanie przygotowania zawodowego uczniów, organizowanie działalności socjalnej i kulturalnej dla członków Cechu i ich rodzin.

Aby zostać członkiem Cecchu

należy wypełnić kwestionariusz osobowy dostępny w biurze Cechu oraz dostarczyć dokumenty:

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • decyzję w sprawie nadania NIP
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
  • decyzję w sprawie przyjmowania nowych czlonków podejmuje Zarząd Cechu.

Cech Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu prowadzi szkolenia uczniów w

  zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu szkoli się obecnie uczniów w następujących zawodach:

  • murarz
  • stolarz
  • technolog robót wykończeniowych w budownictwie

   Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawierana jest w Cechu, w obecności rodzica ucznia (młodociani) i mistrza szkolącego.

Szkolenia uczniów

     Uczeń zdobywa kwalifikacje praktyczne w zakładzie rzemieślniczym, a teoretycznie szkoli się: – w zasadniczej szkole zawodowej – lub na długoterminowych kursach organizowanych przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu. W okresie nauki uczeń pobiera wynagrodzenie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Praktycznie nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym. Po egzaminie czeladnik może: – podjąć pracę w zakładzie rzemieślniczym lub innym zakładzie pracy – stworzyć własny zakład pracy – kontynuować naukę w technikum, jeżeli przedtem ukończył szkołę zawodową.

Egzamin mistrzowski

  Po przepracowaniu 3 lat w zawodzie można przystąpić do egzaminu mistrzowskiego przed Komisją Izby Rzemieślniczej. Rzemieślnik po zdaniu egzaminu mistrzowskiego i ukończeniu kursu pedagogicznego może szkolić uczniów. Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie honorowane są poza granicami kraju, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej.