Monthly Archives: sierpień 2020

  • -

Porządek obrad Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia z dnia 11.09.2020r.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego i Uzupełniającego, które odbędzie się 11 września 2020 r. o godzinie 14,00 w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Plac Solny 13, w sali nr 18, drugie piętro (jest winda)

WYBÓR

Komisji Rewizyjnej członków Dolnośląskiego Cechu         Rzemiosł         Budowlanych      i      Małej
Przedsiębiorczości   w   dniu   11.09.2020 r:
1.          Otwarcie      Walnego      Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego        i        Sekretarza        Walnego
Zgromadzenia;
3.      Wybór    Komisji    Mandatowo  –  Skrutacyjnej
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego         Walnego        Zgromadzenia i  głosowanie  nad  przyjęciem  porządku  obrad;
5.       Zatwierdzenie regulaminu obrad;
6.     Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej  i  ich  wybór  przez  głosowanie;
7.     Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na  ostatnim  Walnym  Zgromadzeniu;
8. Sprawozdanie z działalności organów statutowych  Cechu  za  rok  2019
– Zarządu,
– Komisji Rewizyjnej,
– Sądu Cechowego;
9.    Sprawozdanie   finansowe   za   rok  2019  wraz   z   propozycją   podziału   nadwyżki;
10.    Program działalności Cechu na rok 2020;
11.     Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sprawozdanie z działalności Cechu za 2019 rok,
b) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019,
c) sprawozdanie Sądu Cechowego za 2019,
d) sprawozdanie finansowe za 2019,
e) nadanie tytułu emerytowanym kolegom                „ HONOROWY CZŁONEK CECHU ”
– Józef Białecki
– Henryk Czepułkowski
– Józef Koziura