Konkurs dla mikro przedsiębiorców – rzemieślników

 • -

Konkurs dla mikro przedsiębiorców – rzemieślników

Kategoria:Aktualności

Konkurs skierowany do mikro przedsiębiorców – rzemieślników, prowadzących działalność na terenie Dolnego Śląska, w ramach Regionalnego Programu Opera- cyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 1.5A 

 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP- unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Dotację można otrzymać na: 

 • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

Dzierżawa/najem instalacji lub maszyn musi mieć formę leasingu finansowego i obejmować obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy. 

Wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do obliczania kosztów inwestycyjnych, jeżeli spełniają następujące warunki: 

 1. mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby zakładu otrzymującego pomoc; 
 2. muszą podlegać amortyzacji; 
 3. należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą; oraz 
 4. muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej trzy lata.
 • wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu, 

  wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę. 

Termin składania wniosków:     od 05.10.2017 do 07.12.2017 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu:     marzec 2018r.

Finanse 

 • Maksymalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN; 
 • Maksymalny okres realizacji projektu – do 18 miesięcy;
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu: do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 Link do dokumentacji konkursowej – 

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/745-1-5-1-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-i-procesowej-msp-konkurs-horyzontalny-msp-rzemieslnicy.html